Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

28/11/1955 η Κύπρος κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και η ΕΟΚΑ απαντά με βόμβες

Ο Χάρντιγκ, για ν’ αντιμετωπίσει τη δράση της ΕΟΚΑ, κήρυξε την Κύπρο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 7 μ.μ. της 26ης Νοεμβρίου 1955 και σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσίευσε τους κανονισμούς, που είχε ετοιμάσει. Αναφέρομε πιο κάτω απόσπασμα από την κυβερνητική ανακοίνωση:

«Μερικοί των κανονισμών θα εφαρμόζωνται υπό του Κυβερνήτου, όταν αι περιστάσεις απαιτούν τούτο. Μεταξύ των εχόντων άμεσον εφαρμογήν είναι οι ακόλουθοι:

Του λοιπού καθίσταται παράνομος πράξις, υποκείμενη εις την ποινήν του θανάτου, το να εκπυρσοκροτή τις οιονδήποτε πυροβόλον όπλον καθ’ οιουδήποτε προσώπου, ή το να ρίπτη ή τοποθετή βόμβαν, ή το να μεταφέρη οιονδήποτε πυροβόλον όπλον, πυρομαχικόν ή άλλην εκρηκτικήν ύλην άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, το βάρος της αποδείξεως της οποίας θα πίπτη επί του ατόμου.

Η κατοχή βομβών άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως και διάφοροι πράξεις δολιοφθοράς, αι οποίαι επηρεάζουν τας συγκοινωνίας, τας ηλεκτρικάς γραμμάς, τας υδατοπρομηθείας και ούτω καθεξής, καθίστανται παράνομοι πράξεις, υποκείμενοι εις φυλάκισιν διό βίου.

Καθίσταται παράνομος πράξις το να κηρύττη τις ή το να παρακινά άλλους να μετεχουν οιασδήποτε απεργίας, η οποία δεν σχετίζεται με εργατικήν διαφοράν.

Δια προκηρύξεως ο Κυβερνήτης έχει επίσης απαγορεύσει γενικώς την συγκρότησιν οιασδήποτε συγκεντρώσεως εν τη Αποικία, εξαιρέσει θεατρικών ή κινηματογραφικών παραστάσεων, από αύριον 27ην Νοεμβρίου. Η προκήρυξις αύτη δεν εφαρμόζεται εις την περίπτωσιν λειτουργιών και τελειώνεις ναούς και τζαμία. Οι Διοικηταί δύνανται, κατά την κρίσιν των, να εξακολουθούν να εκδίδουν αδείας δι’ αθλητικός συναντήσεις».

Η κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε και λεπτομέρειες των ειδικών αυτών κανονισμών.
Μερικά αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα:

α) «Πας αξιωματικός της Αστυνομίας ή οιονδήποτε μέλος των ενόπλων δυνάμεων δύναται να συλλαμβάνη άνευ εντάλματος οιονδήποτε πρόσωπον, το οποίον θα είχεν εύλογον λόγον να υποψιάζεται, ότι ενήργησεν ή ενεργεί ή πρόκειται να ενεργήση κατά τρόπον επιβλαβή εις την δημοσίαν ασφάλειαν ή την δημοσίαν τάξιν ή διέπραξεν ή διαπράττει ή πρόκειται να διάπραξη αδίκημα κατά παράβασιν των Κανονισμών Αμύνης».

β) «Ο Διοικητής της οικείας επαρχίας δύναται δια διατάγματος ν’ απαγορεύη την συγκέντρωσιν ή παρέλασιν πέραν των πέντε προσώπων.

γ) «Ο Κυβερνήτης θα δύναται δια διατάγματος να παρεμποδίζη ή περιορίζη την δημοσίευσιν εις την Νήσον ύλης, η οποία θα ήτο επιβλαβής εις την δημοσίαν ασφάλειαν και τάξιν».

δ) «Ο Κυβερνήτης θα δύναται να επιβάλλη κατ’ οίκον περιορισμόν εις οιανδήποτε περιοχήν της Νήσου και να απαγορεύη την είσοδον εις την Νήσον ή την εκ ταύτης έξοδον οιουδήποτε προσώπου».

ε) «Απαγορεύονται αι παράνομοι απεργίαι και προνοείται η αποφυγή άλλων απεργιών και «λοκ άουτ».

στ) «Ο Κυβερνήτης ή πρόσωπον εξονσιοδοτημένον υπ’ αυτού δύναται να τερματίζη δια διατάγματος – εάν πιστεύη, ότι τούτο είναι προς το συμφέρον της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας – την θητείαν παντός Δημοτικού Συμβουλίου και να διορίζη Δημοτικήν Επιτροπήν, η οποία θα έχη την εξουσίαν και θα εκτελή τα καθήκοντα του παυθέντος Δημοτικού Συμβουλίου».

ζ) «Ο υπ’ αριθμόν 65 Κανονισμός απαγορεύει την μεταφοράν, επίδειξιν ή αναπέτασιν εις οιονδήποτε τόπον ή επί οιουδήποτε κτιρίου πάσης σημαίας, λαβάρου ή παρομοίου εμβλήματος ή πράγματος».

η) «Αρρεν πρόσωπον, ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών, καταδικαζόμενον υπό οιουδήποτε Δικαστηρίου δια παράβασιν των Αμυντικών Κανονισμών, δύναται να καταδικασθή εις την ποινήν της μαστιγώσεως, εάν το Δικαστήριον ήθελε κρίνει ταύτην σκόπιμον».

θ) «Εις περίπτωσιν διαπράξεως αδικήματος, το οποίον κατά την γνώμην του Διοικητού θα ήτο επιζήμιον εις την εσωτερικήν ασφάλειαν ή την διατήρησιν της δημοσίας τάξεως εν τη Νήσω, και εκ του οποίου επροξενήθη βλάβη εις περιουσίαν, θα είναι νόμιμον δια τον Διοικητήν να λαμβάνη τη εγκρίσει του ΚυΒερνήτου οιονδήποτε των κατωτέρω μέτρων ή όλα μαζί: 1ον Να διατάσση την επιβολήν συλλογικού προστίμου εις τους άρρενας κατοίκους της περιοχής του αδικήματος, ηλικίας ουχί ολιγωτέρας των 18 ετών. 2ον Να διατάσση το κλείσιμον όλων ή οιωνδήποτε καταστημάτων της εν λόγω περιοχής, μέχρις ανακλήσεως του Διατάγματος ή να ορίζη το άνοιγμα των καταστημάτων υπό όρους και εις χρόνον καθοριζόμενον υπό του διατάγματος, 3ον Να διατάσση την κατάσχεσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας παντός κατοίκου της εν λόγω περιοχής και 4ον Να διατάσση, όπως όλαι ή οιαιδήποτε των κατοικιών της ρηθείσης περιοχής κλεισθούν και παραμείνουν κλειστοί και μη διαθέσιμοι δι’ ανθρωπίνην οίκησιν επί περίοδον καθοριζομένην». (1)

Στις 27 Νοεμβρίου 1955, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δήλωσε:

«Η εν Κύπρω δημιουργηθείσα ανώμαλος κατάστασις αποτελεί απλούν σύμπτωμα μιας άλλης· καταστάσεως. Της επιμονής δηλαδή των Άγγλων να κατέχουν και διακυβερνούν την Κύπρον παρά την θέλησιν των κατοίκων της.

Εις αντιμετώπισα της δημιουργηθείσης ανωμαλίας, η Βρετανική Κυβέρνησις εκήρυξεν από χθες κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης καθ’ όλην την Κύπρον. Με έκτακτα στρατιωτικά μέτρα ηθέλησε να κάμψη την εθνικήν αντίστασιν του Κυπριακού λαού και να επιβάλη την ομαλότητα και την τάξιν εν τη Νήσω.

Είναι πράγματι λυπηρόν, διότι η Βρετανική Κυβέρνησις έχει την αντίληψιν, ότι είναι δυνατόν να λύση το Κυπριακόν πρόβλημα με στρατιωτικά μέτρα. Αλλά δεν λύεται κατ’ αυτόν τον τρόπον το πρόβλημα. Αντιθέτως καθίσταται οξύτερον. Και εφ’ όσον παραμένει άλυτον, ούτε η ομαλότης ούτε η τάξις αποκαθίστανται. Μία και μόνη είναι η ορθή λύσις. Η αυτοδιάθεσις του Κυπριακού λαού». (2)

Πηγές:(1) Proclamation by the Governor (John Harding) that the provisions of part II of the Emergency Powers Order in Council 1939, shall have effect in the colony as from the 26th November 1955: Page 715 (No 730) in Subsidiary legislation 1955. Βλ. «Λεύκωμα Πολιτικών Καταδίκων 1955-1959»- Έκδοση Συνδέσμου Πολιτικών Καταδίκων ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 1955, σ. 12, καθώς και «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’», τόμος Β’ σσ. 622-628
(2) «Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’», τόμος Β’ σ. 292

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου