Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Τον Δεκέμβριο του 1956 ο Διγενής προπαρασκευάζει την ΕΟΚΑ για μακροχρόνιο αγώνα

Ο Αρχηγός Διγενής έβλεπε ότι η πορεία των γεγονότων θα οδηγούσε σε μακροχρόνιο αγώνα γι αυτό και θέλησε να προετοιμάσει την Οργάνωση ώστε να αντέξει τα χτυπήματα του αντιπάλου. Η πορεία της ΕΟΚΑ μέχρι τώρα ήταν νικηφόρα έναντι της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου, ο ίδιος , όμως, ήταν αποφασισμένος να φτάσει στην τελική νίκη. Οι συνθήκες, λοιπόν, επέβαλαν τροποποίηση σχεδίων και στόχων γι αυτό και στα μέσα του Δεκέμβρη 1956 εξέδωσε τις σχετικές διαταγές. Γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ :

«Την 10ην Δεκεμβρίου 1956 εξέδωσα δυο διαταγάς: 1) Μίαν προς τους τομείς, δι’ ής καθώριζα τα εξής : α) Προπαρασκευή δια νέαν, γενικωτέραν εξόρμησιν. Προς τούτο έδει να γίνη επιλογή και μελέτη νέων στόχων, διότι η συνεχιζομένη ήδη δράσις μας δεν απετέλει ει μη ενέργειαν, σκοπόν έχουσαν την συντήρησιν της μαχητικότητας των ομάδων, την καταπόνησιν και τον εκνευρισμόν του αντιπάλου. Αφ’ ής στιγμής αι επιχειρήσεις του Σουέζ έληξαν και ήρχησεν η μεταφορά Βρεττανικών στρατευμάτων εκείθεν εις Κύπρον, η αρξαμένη από του Οκτωβρίου δράσις, εμετριάσθη και απέβλεπεν εις τον ανωτέρω σκοπόν, εν συνδυασμώ με την προσπάθειαν τηρήσεως ανεπάφων των δυνάμεών μας. β) Γενική αναδιοργάνωσις των ομάδων και λήψις των αναγκαίων μέτρων προς τήρησιν εχεμύθειας. γ) Λήψις μέτρων ασφαλείας των μελών μας. δ) Λήψις μέτρων έναντι της αντικατασκοπείας και των πρακτόρων του αντιπάλου. ε) Εναποθήκευσις του απαιτουμένου υλικού δια την προσεχή εξόρμησιν και πρόνοια διαφυλάξεως τούτου. Εζήτησα να μου υποβληθή κατάστασις των αναγκών εκάστου τομέως δια την έγκαιρον αντιμετώπισίν των. στ) Παρενόχλησις του αντιπάλου δια δολιοφθορών ή ενόπλων ενεργειών, κατά τοιούτον όμως τρόπον, ώστε να μη διακυβεύεται η κυρία αποστολή, δηλαδή της προπαρασκευής δια την προσεχή μας εξόρμησιν. Απέδιδα μεγάλην σημασίαν εις τα δολιοφθοράς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και προς την κατεύθυνσιν ταύτην επέστησα την προσοχή όλων των τομέων. ζ) Τέλος, εφιστών ιδιαιτέρως την προσοχήν των τομέων επί της ανάγκης, όπως ληφθούν μέτρα συσκοτίσεως ως προς τας επιδιώξις μας, το υπάρχον υλικόν και τα μέλη μας, ώστε πιθαναί έρευναι του αντιπάλου, αι οποίαι έπρεπε να αναμένωνται, να μην επιφέρουν επιζήμιον αποτέλεσμα. Είχομεν πληροφορίας, ότι ο αντίπαλος επεδίωκε την ανακάλυψιν του υλικού μας, διότι ούτω θα ήτο δυνατόν να μετριασθή και να σταματήση η δράσις μας.

2) Ομοίως εξέδωκα ετέραν διαταγήν προς τας ανταρτικάς ομάδας, δια της οποίας καθώριζα τα εξής : α) Προπαρασκευήν δια νέα γενικήν εξόρμησιν. Επιλογήν στόχων, όχι μόνον εμψύχων δι’ ενόπλων ενεργειών, αλλά και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δια δολιοφθορών. β) Μέτρα ασφαλείας των, εν περιπτώσει ερευνών. Ταύτα καθώριζα αναλόγως της θέσεως εκάστης ομάδος και διέτασσα συνεχή επιτήρησιν προς αποφυγήν αιφνιδιασμού. γ) Οργάνωσιν ΟΚΤ(Ομάδων Καταδρομών Τυφεκιοφόρων- αι ομάδες αύται εχρησιμοποίουν κυνηγετικά όπλα) καθώς και ομάδων δολιοφθορών εις τα χωρία της περιοχής των. Αι τελευταίαι αύται θα ανελάμβανον έργα υποβοηθητικά, άτινα θα καθωρίζοντο εις αυτάς, εντός του γενικού πλαισίου των αποστολών των ανταρτικών ομάδων.

3) Λόγω των συνεχών αυξανομένων περιοριστικών μέτρων, φοβηθείς διακοπήν της μεταξύ εμού και των τομέων επικοινωνίας, έδωσα εγκαίρως οδηγίας: α) Δια την μελέτην των στόχων, όσον και την κατάστρωσιν προγράμματος δια την προσβολήν τούτων. Το πρόγραμμα επεξετείνετο μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1956. β) Δια την συγκέντρωσιν υλικού, το οποίον να επαρκέση δια δράσιν 2 – 3 μηνών και γ) Δια την εξασφάλισιν των συνδέσμων, να ορισθούν εφεδρικοί τοιούτοι, ώστε και υπό τας δυσμενεστέρας περιπτώσεις να μη διακοπή η μεταξύ εμού και των ομάδων επικοινωνία».

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Πηγή: Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου