Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 1956: Το σχέδιο του Διγενή για παθητική αντίσταση

Ο Διγενής εκπονώντας το νέο σχέδιο της Οργάνωσης για μακροχρόνιο αγώνα με τους Βρετανούς αποικιοκράτες, περιελάμβανε σ’ αυτό και την παθητική αντίσταση του λαού ως μέτρο κατά των κατακτητών. Στα απομνημονεύματα του Έπους της ΕΟΚΑ περιγράφει το πόσο σημαντική θεωρούσε για τον Αγώνα, την παθητική αντίσταση του λαού :

«Εκ παραλλήλου με απησχόλησε σοβαρώς το ζήτημα της παθητικής αντιστάσεως, την οποία εθεώρουν όπλον ισχυρόν κατά του αντιπάλου και απετέλει εν των θεμάτων του μνημονευθέντος Γενικού Σχεδίου επαναστατικής δράσεως. Μολονότι αρκετοί είχον αντιρρήσεις ως προς την σκοπιμότητα και επιτυχίαν του μέσου τούτου, εν τούτοις απεφάσισα να προχωρήσω, χωρίς δισταγμόν. Το σχέδιόν μου αφεώρα : 1) Εις την τεχνικήν οργάνωσιν της παθητικής αντιστάσεως, ήτοι τον καταρτισμόν των επιτροπών, αι οποίαι θα ανελάμβανον την κατεύθυνσιν του αγώνος και την επίβλεψιν τούτου. 2) Εις την εξαγγελίαν των ληφθησομένων μέτρων, την σειράν εφαρμογής των, τον έλεγχον τούτων κ.λ.π. Το δεύτερον τούτο στάδιον θα ετίθετο εις εφαρμογήν εν ευθέτω χτόνω και αφού θα ωλοκληρώνετο η μελέτη περί παθητικής αντιστάσεως.

Δια το πρώτον στάδιον, τον καταρτισμόν δηλαδή επιτροπών, καθώρισα τα εξής : Εις εκάστην επαρχίαν να καταρτισθούν επιτροπαί, αι οποίαι να έχουν υπό την δικαιοδοσίαν των περιοχήν καθοριζομένην δι ειδικής διαταγής μου. Τοιαύται επιτροπαί κατηρτίσθησαν δια τας περιοχάς Λευκωσίας, Πάφου, Καρπασίας, Αμμοχώστου, Λάρνακος, Λεμεσού, Σολέας και Τυλληριάς. Ως πυρήνες των επαρχιακών αυτών επιτροπών θα εχρησιμοποιούντο αρχικώς αι κατά τόπους επιτροπαί της ΠΕΚΑ. Εκάστη των επαρχιακών τούτων επιτροπών θα κατήρτιζεν υποεπιτροπάς εις κωμοπόλεις οριζομένας εν τη διαταγή, καθώς και επιτροπάς εν εκάστω χωρίω της περιοχής της. Σκοπός των ανωτέρω επιτροπών ήτο η καταέυθυνσις του αγώνος της παθητικής αντιστάσεως και η επίβλεψις της εκτελέσεως των διατασσομένων σχετικώς προς ταύτην. Συνίστων, όπως εις τας επαρχιακάς επιτροπάς περιλαμβάνωνται άτομα όλων των τάξεων, ώστε να υπάρχη κατά το δυνατόν, εις ειδικός δι’ έκαστον τομέα εξ εκείνων, τους οποίους θα έθιγεν η παθητική αντίστασις. (Εργάται, υπάλληλοι, έμποροι, βιομήχανοι κ.λ.π). Εν συνεχεία εφρόντισα, όπως εξασφαλισθή ταχύς και ασφαλής σύνδεσμος των επαρχιακών επιτροπών.


Ο σύνδεσμος ούτως θα ήτο διάφορος του δικτύου συνδέσμου, του χρησιμοποιουμένου υπό της Οργανώσεως, δι’ ευνόητους λόγους».


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Πηγή :Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου