Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Διγενής γράφει για τον ηρωικό θάνατο του Γιωργάλλα

Ο δεύτερος χρόνος του Αγώνα της ΕΟΚΑ έκλεισε μ’ ένα τραγικό γεγονός. Το θάνατο του Μιχαήλ Γεωργάλλα την νύχτα της 30ης προς 31ης Δεκεμβρίου 1956 στο χωριό Ζωοπηγή, έπειτα από προδοσία. Ο Μιχαήλ Γεωργάλλας ήταν από τον Μαραθόβουνο της επαρχίας Αμμοχώστου και την μοιραία νύχτα βρισκόταν με την ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου στο χωριό Ζωοπηγή της επαρχίας Λεμεσού. Το τραγικό συμβάν περιγράφει ο Αρχηγός Διγενής στα απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959:

«Η σύγκρουσις έλαβε χώραν υπό τας ακολούθους συνθήκας:

Η ομάς Γρηγόρη Αυξεντίου, εις ην συμμετείχε και ο Γεωργάλλας, ευρίσκετο εις Ζωοπηγήν εις το σπίτι του Μηνά Κωνσταντίνου. Την πρωίαν της 30ης Δεκεμβρίου 1956 εγένοντο έρευναι εις το χωρίον από «δυνάμεις ασφαλείας», αι οποίαι διήρκεσαν μέχρι της μεσημβρίας, αλλ’ άνευ αποτελέσματος. Την εσπέραν ο Αυξεντίου, μαζί με ένα άλλον αντάρτην, εφύλαττον φρουροί, οπότε περί το μεσονύκτιον έφθασεν εις το χωρίον ένα ταξί ιδιωτικόν, το οποίον εσταμάτησε έξω από το σπίτι του πατέρα του Μηνά, απέχον περί τα 20 μέτρα από το σπίτι, όπου έμενε η ομάς Αυξεντίου. Οι επιβένοντες τούτου ήρχισαν να κτυπούν την θύραν, καλούντες τον Μηνάν. Ο Αυξεντίου, νομίζων, ότι θα ήσον δικοί μας, φέροντες μήνυμα, έστειλε τον Μηνάν να ιδή. Ο τελευταίος τότε ευρέθη αντιμέτωπος με πέντε άτομα, εκ των οποίων δυο Τούρκοι και τρεις αργυρώνητοι προδόται εις την υπηρεσίαν των Άγγλων, οι, Ανδρέας Φοινιώτης, Τσούκας και Λιμνατίτης, άπαντες ωπλισμένοι. Εις εκ τούτων επλησίασε τον Μηνά και του είπε δήθεν εμπιστευτικώς να ειδοποιήση αμέσως τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι εις το χωρίον, να φύγουν διότι σε δέκα λεπτά θα έλθη στρατός δι’ ερεύνας. Ο Μηνάς αντελήφθη ενώπιον ποίων ευρίσκετο, καθώς και το κόλπο των και δια τούτο ήρχισε να αρνήται και να προσποιήται τον ανίδεον. Οι πέντε πράκτορες των Άγγλων, αφού αντελήφθησαν, ότι δεν ήτο δυνατόν να επιτύχουν τι με τον καλόν τρόπον, ήρχισαν να απειλούν τον Μηνάν, δια να τους αποκαλύψη που υπήρχον όπλα και βόμβες. Όταν ούτοι, παρά την επίμονον άρνησιν του Μηνά, ήρχισαν να γίνωνται πλέον απειλητικοί, τότε ο τελευταίος, δια να προειδοποιήση την ομάδα Αυξεντίου περί του κινδύνου, ήρχισε να φωνάζη, ζητών βοήθειαν. Ο Αυξεντίου, ο οποίος ήκουσε τας φωνάς του Μηνά, απεφάσισε να τον απαγκιστρώση από τους πράκτορες των Άγγλων, ίνα τον σώση, διότι ούτος ήτο άριστον στέλεχος και επί πλέον εγνώριζε πολλά μυστικά της Οργανώσεως. Ο Αυξεντίου με τον Γεωργάλλαν ωπλισμένοι με Τόμιγκαν, επροχώρουν προς τους πέντε πράκτορας και όταν έφθασαν εις απόστασιν 15 περίπου μέτρων απ’ αυτούς ήσαν έτοιμοι να πυροβολήσουν, οπότε αντελήφθησαν, ότι η θέσις, εις την οποίαν ευρίσκετο ο Μηνάς, δεν τους επέτρεπε, διότι θα εκτύπων τον ίδιον. Ως εκ τούτου, επερίμεναν ολίγον να μετακινηθή ο Μηνάς, οπότε ηκούσθη ριπή αυτομάτου των πρακτόρων των Άγγλων και ο Γεωργάλλας έπεσε βαρέως πληγωμένος. Ο πυροβολήσας ήτο Τούρκος αμέσως ο Αυξεντίου αντεπυροβόλησε προς το μέρος από όπου εφάνη η λάμψις και το εχθρικόν αυτόματον εσίγησε, αφού εφονεύθη ο Τούρκος κάτοχός του. Δια μερικά λεπτά τα πυρά ανταλλάσσονται εκατέρωθεν και οι πράκτορες των Άγγλων κατορθώνουν να τρέξουν εις το αυτοκίνητόν των και σώζονται δια της φυγής. Ολόκληρος η ομάς, η οποία απετελείτο από εξ άτομα, ετοιμάζεται να φύγη από το χωριό, διότι επερίμενεν ασφαλώς την άφιξιν σημαντικών δυνάμεων στρατού.

Ο Γεωργάλλας, τραυματισμένος, σύρθηκε σιγά – σιγά και εχάραξε με το αίμα του μια γραμμή από το γεφύρι του χωριού, όπου ετραυματίσθη, μέχρι της άκρας του σπιτιού του Μηνά, όπου κατηυθύνθη και εκεί έμεινεν άπνους. Πριν πεθάνη εφώναξε : Μάστρε μου (Αρχηγέ), παθαίνω. Ζήτω η Ελλάς».
Ο Γεωργάλλας ετάφη την ιδίαν νύκτα υπό της ομάδος του εις το νεκροταφείον του χωριού, όπου ανακαλύφθη την επομένην υπό του στρατού, όστις κατέφθασεν εις το χωρίον. Η ομάς διέφυγε την ιδίαν νύκτα προς την περιοχήν «Παπούτσα» της Πιτσιλιάς»

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Πηγή :
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου