Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1957: Ο Διγενής αντιμετωπίζει την Αγγλική προπαγάνδα και κατασκοπεία


Ο Αρχηγός Διγενής εκτός απο τις πολεμικές επιχειρήσεις των Άγγλων είχε να αντιμετωπίσει και τρία άλλα μέτωπα εξίσου σοβαρά και επικίνδυνα. Ήταν οι τουρκικοί βανδαλισμοί και η βρετανική προπαγάνδα και κατασκοπεία σε βάρος της Οργάνωσης. Για τις αγγλικές μηχανορραφίες γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα :

<<Η Αγγλική προπαγάνδα σκοπόν είχε να καταρρίψη το ηθικόν του λαού, ίνα παύση παρέχων εις ημάς την υποστήριξήν του, συνίστατο δε : α) Εις το να παριστά ημάς ως διαλελυμένους, διχογνωμούντας καιν ερίζοντας, β) Εις το να δηλώνη ότι θα ευρεθούν <<μετριοπαθείς>> Κύπριοι να συνεργασθούν με την Κυβέρνησιν και γ) Εις ανιαράν και γελοίαν επίθεσιν εναντίον μας, δια της εκφωνήσεως απο του ραδιοσταθμού διαφόρων κειμένων, προερχομένων δήθεν από <<ιερωμένους>>, <<πονεμένες μητέρες>>, <<πατριώτες>> κλπ.
Την προπαγάνδα ταύτην κατεπολέμησα τελεσφόρως, δι’ εντόνου αντιπροπαγάνδας, διεξαχθείσης τόσον δια ζώσης, όσον και δια φυλλαδίων. Εις την πραγματικότητα, όπως και αλλαχού ετόνισα, η προπαγάνδα του αντιπάλου μας δεν <<έπιανε>>.

Εκ παραλλήλου προς τα ανωτέρω ταπεινά μέσα, ο αντίπαλος εχρησιμοποίησεν εις μέγαν βαθμόν και το όπλο του εκβιασμού και της καταπιέσεως του λαού. Ο Κυπριακός όμως λαός επέδειξεν αξιοθαύμαστον αντοχήν, μη υπολογίζων κινδύνους ζωής ή περιουσίας. Εις σχετικήν προκήρυξίν μου προς τον Κυπρικαόν λαόν κατέληγον :

<<Ας δώσωμεν με την καρτερικότητα και εμμονήν μας ένα ακόμη ράπισμα εις την ανερυθρίαστον παρειάν του τυρράνου και ας αναγράψωμεν σε κάθε γωνιά και σπιθαμή της γης για να το βλέπει <<ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ>>.

Η Αγγλική κατασκοπεία είχεν επιτελέσει πρόοδόν τινα, συνεπεία της οποίας κατώρθωσε δια του προσεταιρισμού διαφόρων καθαρμάτων, τα οποία κατέστησε πράκτοράς της, να αποκτήση πληροφορίας, εις τας οποίας και μόνο ωφείλοντο αι τελευταία επιτυχίαι των Άγγλων. Ηναγκάσθην ως εκ τούτου να λάβω αυστηρά μέτρα, τα οποία συνίσταντο : α) Εις την αναδιοργάνωσιν του δικτύου <<ανιχνεύσεως και πληροφοριών>>. Δια την υπηρεσίαν ταύτην εχρησιμοποίησα κυρίως μέλη της Νεολαίας, εις τα οποία έδωσα ειδικάς οδηγίας ως προς τας οργανωτικάς λειτουργίας της β) Εις την παραπλάνησιν των Αρχών δια ψευδών ειδήσεων, δια καταλλήλων μέσων διοχετευομένων, ώστε να γίνωνται αύται πιστευταί. Εις τον τομέα τούτον είχομεν αρκετάς επιτυχίας. Πολλάκις αι Αρχαί παρεπλανήθησαν εις σημείον όχι μόνον εξευτελιστικόν, αλλά και λίαν επιζήμιον δι΄αυτάς.>>

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Πηγή :
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου