Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

H διαταγή του Αρχηγού Διγενή που όρισε Υπαρχηγό της ΕΟΚΑ τον Γρηγόρη Αυξεντίου

«Επείγουσα
ΔΙΑΤΑΓΗ 3/6

 
Λόγω δυσκολιών αι οποίαι παρουσιάζονται διά την

επικοινωνίαν της Διοικήσεως της Οργανώσεως μετά
των στελεχών, λόγω των ληφθέντων αυστηρών μέ-
τρων ελέγχου υπό των Αρχών, θα προχωρήσω βαθ-
μιαίως εις μερικήν αποκέντρωσιν.

 
Προς τούτο ιδρύω Υπαρχηγείον Α΄ με διοικητήν τον
ΑΡΗΝ.

 
Η δικαιοδοσία τούτου θα είναι εκείνη ην είχεν ο
Αρχηγός της Οργανώσεως, αι δε ενέργειαί του θα συ-
ντονίζονται των εκδιδομένων γενικών διαταγών του
υποφαινομένου.

 
Τούτο θα περιλάβη την ζώνην ολοκλήρου της περιο-
χής Λεμεσού και επί πλέον τας περιοχάς ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ και
μονής Μαχαιρά.

 
Υπό τας διαταγάς του θα υπαχθούν.
- Αι Ε.Ο.Κ. ΑΡΗ και ΝΑΚΟΥ.
- Αι υπό των ανωτέρω ζώνη Ο.Κ.Τ.
- Αι ομάδες κρούσεως Λεμεσού και υπαίθρου
ΕΩΣΦΟΡΟΥ.

 
- Η Νεολαία (Νικηφόρος)
Το Υπαρχηγείον Α΄ πρέπει να λάβη άπαντα τα μέτρα
του ώστε να εξασφαλίση διαρκή σύνδεσμον τόσον
μετά της Διοικήσεως της Οργανώσεως και μετά των
υπό τας διαταγάς του τμημάτων.

 
Πάσαν παρουσιαζομένην τυχόν δυσκολίαν να μου ανα-
φέρη.

 
ΑΡΧΗΓΟΣ

 
Διγενής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου